PHOTOS FOR THOMAS JEWETT

(1923 Special Touring)

 


Thomas Jewett´s Award Winning 1923 Special Touring