PHOTOS FOR THOMAS JEWETT

(1923 Special Touring)

 


Thomas Jewett´s 1923 Special Touring with second spare