PHOTOS FOR RAYMOND LEON

(1923 Standard Touring)

 


Raymond Leon´s 1923 Standard Touring with a lot of extra´s and ready to tour.